APPENDIX 1
CHARACTER SET OF URDU

The alphabets of Urdu as defined by the National Language Authority are given below


1 alif 22 zuaad
2 alif madd 23 toay
3 bay 24 zoay
4 pay 25 ain
5 tay 26 ghain
6 ttay 27 fay
7 say 28 qkaf
8 jeem 29 kaf
9 chay 30 gaf
10 hhay 31 laam
11 khay 32 meem
12 daal 33 noon ghuna
13 ddaal 34 noon
14 zaal 35 waoo
15 ray 36 hay
16 array 37 tay marbuta
17 zay 38 hamza
18 yyay 39 yay
19 seen 40 eyay
20 sheen 41 hay dochashmey
21 suaad